ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ

В автобуси на “МАТПУ” ЕООД се допускат и пътуват безплатно само кучета–водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техният обучител след представяне на ветеринарно-медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия, се прилагат рапоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.