Общи условия

Права и задължения на потребителя, Онлайн покупка на автобусен билет, Промяна на дата за пътуване, Възстановяване на заплатени суми, Цени, Превоз на пътници и багаж, Превоз на лица с увреждания, Превоз на животни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите за продажба на билети на http://www.matpu.com, в съответствие с изискванията на настоящите oбщи условия и правила. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност пред закона за всички свои действия, извършени чрез услугите за продажба на билети на http://www.matpu.com

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на “МАТПУ” ЕООД в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, и др., но няма право да ги разгласява/разпространява, освен в предвидените в настоящите общи условия случаи. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп, чрез http://www.matpu.com до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ


ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

1. ПОТРЕБИТЕЛИ, закупили автобусни билети чрез http://www.matpu.com за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД и получили потвърждение за извършените от тях плащания съобразно общите правила на сайта на указания от него е-mail имат право: 

1.1. Да променят датата и часа на пътуване;

1.2. Промяната на дата и/или часа на пътуването може да бъде извършена от лицата, закупили билети за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД само на билетните каси на фирмата на територията на страната, не по-късно от 1 ден преди тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билетът;

1.3. За извършване на промяна в дата и/или часа на пътуването, потребителят трябва да указва номера на билета, получен чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на е-mail и/или да представи издадения от дружеството–превозвач автобусен билет /касова бележка;

1.4. За закъснение по обективни причини превозвачът не носи отговорност;

1.5. При неосъществяване на пътуването по вина на “МАТПУ” ЕООД, фирмата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ


ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ ЗА ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

2. Лицата, закупили билети за редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД, имат право да се откажат от пътуване и да върнат закупените билети, при следните условия: 

2.1. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок не по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, превозвачът връща на потребителя /пътника/ платената за билета сума, като удържа от нея 10% /десет/ процента от стойността на билета;

2.2. При деклариран отказ от пътуване от страна на потребител /пътник/ в срок по-малък от 24 часа преди часа на тръгване по редовната автобусна линия, за която е закупен билета, дружеството–превозвач връща на потребителя /пътника/ 70% /седемдесет/ процента от платената за билета сума;

2.3. При деклариран отказ от пътуване, потребителят трябва да указва номер на билета получен, чрез автоматичната система за продажба на автобусни билети на е-mail и/или да представи издадения от дружеството–превозвач автобусен билет /касова бележка/;

2.4. Декларирането на отказ от пътуване и връщане/получаване на платени суми, се извършва лично от потребител /пътник/ само на билетните каси на дружеството на територията на страната;

2.5. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорени и извършени от нас услуги, това ще бъде направено чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането;

2.6. След заминаване на автобуса суми не се възстановяват.ЦЕНИ


Цените на билетите, обявени на http://www.matpu.com, са в български лева. 

“МАТПУ” ЕООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез http://www.matpu.com, по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупна цена на билета е в сила цената към момента на заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, посредством установената за това форма на http://www.matpu.com.

 

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ


3. При превоза на пътници по редовните автобусни линии на “МАТПУ” ЕООД, пътниците са длъжни да спазват следните правила: 

3.1. Всеки пътник има право да превози безплатен багаж както следва: 

3.1.1. Ръчен багаж:

* 1 /една/ багажна единица – до 5 kг. с размери - до 55 x 40 x 23 см;

* в багажните отделения на превозното средство: 1 /една/ багажна единица;

3.1.2. За всяка багажна единица, натоварена в багажните отделения на превозното средство, пътникът получава багажна разписка, съгласно разпоредбите на чл. 39 от ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.

3.1.3. Не се допуска превоз на багаж без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, непътуващ в автобуса.

3.2. Не се разрешава поставяне и пренасяне на: 

* Изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и/или части и елементи за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи, пътнически чекове, кредитни и дебитни карти.

3.2.1. В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ описаните предмети, “МАТПУ” ЕООД, не носи отговорност и няма да възстанови тяхната стойност, при евентуално изплащане на обезщетение.

3.3. Абсолютно се забранява поставяне и пренасяне на: 

* огнестрелни оръжия и боеприпаси /притежаваните от гражданите огнестрелни оръжия и боеприпаси, за самоотбрана, лов, спортни, културни цели и за колекциониране, се превозват като ръчен багаж при спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба/;

* експлозиви и запалителни вещества и устройства;

* капсул-детонатори;

* детонатори и фитили;

* мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери;

* фойерверки и други пиротехнически средства;

* димни бомби и патрони;

* динамит, барут и пластични взривни вещества;

* лесно запалими химически вещества.

 

ПРЕВОЗ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ


Уважаеми пътници,

С цел спазване на приложимите изисквания за безопасност, установени от международното право, правото на ЕС или националното право, и с цел спазване на изискванията за защита на Вашето здраве и безопасност, установени от компетентните органи, Ви молим преди закупуване на билет/и за превоз на лица с увреждания или с намалена подвижност, да се свържете с нас на телефон 02/952 50 04 за получаване на информация във връзка с  безопасността и осъществимостта на превоза. 

 

ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ


В автобуси на “МАТПУ” ЕООД се допускат и пътуват безплатно само кучета–водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техният обучител след представяне на ветеринарно-медицински паспорт на кучето и заверена карта, удостоверяваща статута му.

За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия, се прилагат рапоредбите на ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ и НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.